Algemene voorwaarden

CBW - Erkend logo

Download hier onze algemene voorwaarden.

CBW-ERKEND VOORWAARDEN VOOR OVEREENKOMST OP AFSTAND VOOR
WOONWINKELS

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 juli 2017

ARTIKEL 1 – Definities

 1. 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: de CBW-erkende verkoper/opdrachtnemer, deelnemer  aan de SG CBW, die met de afnemer een overeen- komst aangaat of wil aangaan;

De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uit- oefening  van een beroep of bedrijf;

De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Aflevering: de feitelijke  aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede  producten aan de afnemer; Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken,  ter beschikking  stellen van de producten en/of het werk; Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst

met een consument waarbij  tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt  gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals

bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijv. webwinkel of postorder;

Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een over- eenkomst die met een consument gesloten wordt  anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijvoorbeeld bij consumenten thuis, op beurzen of op straat;

SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met de uitvoering en handhaving van de consumentenregelingen als bedoeld in de artikelen 19 en 21 van deze voorwaarden; Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal;

Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden  uitgevoerd;

Tussenvloer: het materiaal  dat wordt  aangebracht  tussen

de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal,  niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer.

 1. Als de overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie ook betrekking heeft op aansluiten,  installatie-, montage-,  en overige werkzaamheden, dan wordt  verstaan onder: Aansluiten: het aansluiten  van alle toe- en afvoerleidingen

en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;

Installeren: het aanbrengen  van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van het product;

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product  dan wel onderdelen daarvan;

Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerk- zaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken  van tegels;

 

ARTIKEL 2 – De geldigheid

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden  gebruikt

door CBW-erkende woonwinkels en gelden uitsluitend voor de levering  van producten en/of diensten op gebied van woninginrichting.

 

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom

 1. 1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt moet de afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen.
 2. Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellec- tueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
 3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudi- gen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

 

ARTIKEL 4 – De offerte

 1. 1. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en

daaraan ontleende  maten en eventueel door de ondernemer gedane metingen. De afnemer moet daarbij de onderne-

mer informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel

7 en 8). Bij vloeren houdt de ondernemer bij het meten van de oppervlakten de grootste  lengte- en breedtematen aan, daarbij rekening houdend  met de verpakkingseenheden

zoals die bij leveranciers  besteld moeten worden  (strekkende meters tapijt, pakken laminaat,  volledige lengte plinten  e.d.). Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,  opgaven van maten

en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de onder- nemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.

 1. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor beide partijen.

De ondernemer wijst de afnemer er in de offerte op dat de afnemer zorgvuldig moet zijn met artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich op het werk be- vinden, naast de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer. Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover en informatie over de levertijd na afroep, zoals genoemd  in artikel 6 lid 6.

De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt  berekend. Er zijn twee manieren:  aanneemsom of regie.

 1. bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af
 1. bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de afnemer een richtprijs geven, dat is een schatting van de totale kosten. De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten.
 2. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte val- len niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt,  kan dit prijsverhogend werken (zie ook artikel 13).
 3. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Als de afnemer daarbij specifieke verplichtingen heeft, wijst de ondernemer daarop in de offerte. Denk bijv. aan dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van de ondernemer (zie art.7 lid 3 en 4).
 4. Als de afnemer de offerte niet accepteert mag de ondernemer de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen. Dit mag alleen als de afnemer bij of voor het aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de) kosten. De afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen  bij betaling  van offerte- kosten. Het intellectueel eigendom blijft  bij de ondernemer.

 

ARTIKEL 5 – De overeenkomst (voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte of op afstand: zie artikel 18)

De aanbetaling

 1. 1. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeen- komst met een consument een aanbetaling Bij een zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum percentages. Bij een consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk van het product.
 2. De maximale aanbetaling voor consumenten is 25%, behalve bij onderstaande producten waarvoor 15% het maximum is:
 3. keukens/badkamers/sanitaire artikelen en/of onderdelen daarvan, en/of daarmee verband houdende werkzaamheden; b. parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, traprenovatie, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-,

beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met deze producten te verrichten werkzaamheden. Prijswijziging

 1. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend.
 2. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt:
 • Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend.
 • Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend.
 • Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als

dit is afgesproken.  De ondernemer vermeldt daarbij waarom een prijsverhoging kan worden  doorgevoerd en of de consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden.

 1. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte  waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
 2. 7. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeen- komst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer.

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers

 1. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

 1. De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

Voorrijkosten

 1. 1 De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst, mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.

 

ARTIKEL 6 – De levertijd

 1. 1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken,  dan geldt bij een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 dagen.
 2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de ondernemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden  doorberekend.
 3. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afge- sproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen.
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast

afgesproken  levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk  voor enige vorm van gevolgschade.

 1. Bij een overeenkomst met een consument moet de ondernemer die schade vergoeden die verband houdt met de overschrijding en die mede gezien de aard van de

aansprakelijkheid en de aard van de schade hem kan worden toegerekend.

 1. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de consument besteld wordt door de ondernemer (bestelling

levertijd lopen vanaf de afroepdatum. Afroep moet gebeuren binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk herinneren en hem maximaal drie maanden geven om

alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt  de overeenkomst als geannuleerd  beschouwd en is artikel 12 van toepassing.

 

ARTIKEL 7 – Rechten en plichten van de ondernemer

 1. 1. De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de o De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken  uitgevoerd.
 2. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
 3. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschikt- heid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/ of installatievoorschriften.

Als de ondernemer daar niet (tijdig)  op wijst, moet hij de door de consument geleden directe schade en kosten ver- goeden en draagt hij zelf zijn eventuele eigen schade.

 1. De ondernemer wijst de afnemer ook op:
 • onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaam- heden, bijv. het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
 • het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv. door de consument ter beschikking gestelde materialen of hulpmiddelen;

Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of redelijkerwijs hoort te kennen. Doet de ondernemer dit niet, dan is hij aansprakelijk  voor de schade, tenzij hem de schade niet is

toe te rekenen.

 1. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer (zie artikel 8 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht.  Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
 2. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort.
 3. 7. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige per
 4. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de consument komen, dan wordt de levertermijn verlengd.
 5. Als de afnemer wensen heeft voor geluidsisolatie van een vloer (bijvoorbeeld in appartementen), dan vraagt de onder- nemer aan de afnemer een verklaring met daarin de gemeten waarde van ondervloer en dekvloer. Doet de afnemer dat niet of is die niet beschikbaar, dan waarschuwt de ondernemer

de afnemer voor een mogelijk minder  geluidsisolering na oplevering. De ondernemer zorgt ervoor dat hij kan aantonen dat de geleverde producten het beoogde geluidswerende effect hebben, bijv. door overlegging van productinformatie van de leverancier  van de tussenvloer.

 

ARTIKEL 8 – Rechten en plichten van de afnemer

 1. 1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verric
 2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) heeft.
 3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
 • de ruimte deugdelijk kan worden afgesloten;
 • er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoor- schriften;
 • er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is.

Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden  en draagt hij zijn eventuele eigen schade.

 1. De afnemer draagt het risico voor schade door:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.

De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken genoemd in lid 4 van artikel 7.

 1. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten

en het risico van het gebruik van de bijzondere  hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere  hulpmiddelen voor zijn rekening.

 1. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de afnemer dat tijdig aan de ondernemer.
 2. 7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werk- zaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht  die schade kunnen veroorzaken aan het werk van de ondernemer.
 3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
 4. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet

de afnemer de schade die de ondernemer daardoor  lijdt vergoeden,  als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden  toegerekend.

 1. 1 De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden.

 

ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werk- zaamheden verricht,  is zelf aansprakelijk  voor de hierdoor ontstane schade.

 1. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.

 

ARTIKEL 9 – De opslag van producten

 1. 1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden  aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering   De ondernemer mag na weigering of na tweede levering  opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.
 2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de ondernemer:
 3. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of;
 4. de producten nog 30 dagen onder berekening van opslag- kosten voor de afnemer in opslag houden.

Als de te leveren producten na de situatie genoemd  in a of b nog niet door de afnemer zijn afgenomen, mag de onderne- mer de overeenkomst als geannuleerd  beschouwen volgens de regeling  in artikel 12. Naast annuleringskosten mag de ondernemer ook de opslagkosten voor 30 dagen rekenen.

 1. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslag- periode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn.
 2. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog

steeds niet af, dan wordt  de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag de ondernemer, naast de in artikel 12 genoemde  annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.

 1. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door de ondernemer in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

ARTIKEL 10 – Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

 1. 1. Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is afgesprok De ondernemer draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de ondernemer voor een goede verzekering.
 2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld,  dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering  geen gelegenheid is om eventuele beschadigin- gen te constateren,  dan noteert de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen  aan de ondernemer te melden.
 3. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

 

ARTIKEL 11 – De betaling

Koop en verkoop

 1. 1. De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering (contant of pinbetaling), ook als er aanneming van werk in de overeenkomst is Afnemer mag er ook voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de bankrekening van de ondernemer.
 2. Een andere betalingsconditie afspreken mag, maar het is wettelijk verboden om een consument alleen betaling vooraf van de (restant)koopsom als betalingsconditie aan te bieden.
 3. De ondernemer die in gedeelten levert mag bij elke deel- levering betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur. Aanneming van werk
 4. Bij uitsluitend aanneming van werk geldt dat partijen schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen evenredig met de voortgang van het werk en de levering van materialen. Daarbij wordt  rekening gehouden  met de maximale aanbetalingspercentages (zie artikel 5 lid 2). Worden hierover  geen specifieke afspraken gemaakt, dan geldt als betalingsconditie:
 • bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van de afgesproken som afhankelijk  van het maximum aanbetalingspercentage van artikel 5 lid 2.
 • na de aanvoer van de materialen 35% resp. 45%
 • onmiddellijk na de oplevering 30% en
 • binnen 14 dagen na oplevering de resterende 10%. De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. Betalingstermijn facturen
 1. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk

14 dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken.

Niet-tijdige betaling

 1. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder inge- brekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.
 2. 7. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde inv De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
 3. De ondernemer mag aan consumenten wettelijke rente berekenen als na de termijn van lid 6 nog steeds niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 5 genoemde termijn totdat alles is betaald.

Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer wettelijke handelsrente berekenen na in lid 5 genoemde  termijn. Opschorten betalingsverplichting

 1. De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de factuur inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst

niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom moet de klant wel binnen de betalingstermijn betalen.

 1. 1 Als bij alleen aanneming van werk betaling in termijnen is afgesproken en de ondernemer het werk niet voortzet, mag de afnemer zijn betaling  van de termijn opschorten. Eerder verzonden deelfacturen moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen.

 

ARTIKEL 12 – De annulering

 1. 1. Als de afnemer annuleert is hij een schadevergoeding versc Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabe- le kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt

30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen  iets anders hebben afgesproken.  Deze is 50% als de afnemer annuleert  terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.

 1. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 2. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk.
 3. 4. Bij de koop van een keuken kan een consument binnen

2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de koop, schriftelijk annuleren  tegen een gereduceerd  percentage van

5% van de koopsom  met een minimum van € 500. Als de consument geen e-mailadres  van de ondernemer heeft, dan kan hij ook per aangetekende brief annuleren.  Hij bewijst  dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending  van de brief binnen 2 dagen is gebeurd.

 1. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet en in artikel 20 D voor deze verkoopmethode is vastgelegd.
 2. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een consument de over- eenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de consument misleid dan wel agressief benaderd is, bijv. als

de verkoper de consument onder onredelijk zware druk heeft gezet bij het sluiten van de overeenkomst. De consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

 

ARTIKEL 13 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk Kosten die ontstaan doordat  de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken komen voor rekening van de afnemer.

Meerwerk  en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.

Onder meerwerk  wordt  o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties,  die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden  verlangd.

Onder minderwerk wordt  verstaan: het deel van de over- eenkomst dat met instemming van beide partijen  niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren  vlakken, bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn geen minderwerk. Op verzoek van de afnemer laat de ondernemer restanten bij de afnemer achter.

 

ARTIKEL 14 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door over- macht

 1. 1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen
 2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend,  zullen beide partijen  zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover.  Komen partijen  er niet uit dan hebben

zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

 

ARTIKEL 15 – Conformiteit en garantie

 1. 1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen  bij het sluiten van de overeenkomst is afgesprok Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respec- tievelijk  vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
 2. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de geleverde producten, bovenop de wettelijke verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken. De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer. De ondernemer maakt dat aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten;

Als het gebrek goed hersteld kan worden,  dan hoeft de ondernemer het product  niet te vervangen.

Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd,  worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.

 1. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.
 2. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan de afnemer nog rechten hebben op grond van de wet (lid 1). De ondernemer kan zich dan niet beroepen op het aflopen van deze garantie.
 3. De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot conformiteit en garantie van lid 1 en 2 vallen niet onder de aanbetalingsregeling genoemd in artikel 19. Bij faillissement/ surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de ondernemer kan de afnemer zich melden als schuldeiser  bij curator/bewindvoerder.
 4. Als de fabrikant van de producten een verdergaande

voor de afnemer.

 1. 7. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesprok
 2. De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt  onderhouden en behandeld.
 3. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 4. 1 Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp) batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage.

 

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk  voor schade door oorza- ken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk  is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken.  Die oorzaken kunnen bijv. zijn:

 • het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuw- bouw of verbouw;
 • het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haar- scheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
 • een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;
 • een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door de ondernemer is aangebracht. De ondernemer meldt voor de start van het werk het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
 • het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de onder- nemer vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende was.

 

ARTIKEL 17 – Klachten en schade

 1. 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendom- men moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig
 2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering.

Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt  aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.

 1. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegen- heid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer.
 2. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan wor- den zo spoedig mogelijk na ontstaan – uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking – gemeld, bij voorkeur schriftelijk.
 3. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

 

ARTIKEL 18 – Overeenkomsten op Afstand en Buiten de

Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten

A – De overeenkomst

 1. 1. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elek- tronische  weg de ontvangst Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als

de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. De ondernemer mag – als de wet dit toestaat – onderzoe- ken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere  voorwaarden stellen.
 2. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/

of de dienst de volgende  informatie meesturen:

 1. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. informatie over garanties en bestaande service na aan- koop;

 1. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van betaling,  aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 2. als de consument een herroepingsrecht heeft, het model- formulier voor herroeping.

Deze informatie moet door de consument op te slaan en te raadplegen  zijn.

 

B – Herroepingsrecht

 1. 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende  een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de consument namens hem, het product  heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere pro-

ducten heeft besteld: de dag waarop het laatste product  door

 

of namens de consument is ontvangen. De ondernemer mag

– als hij de consument hier voor het bestelproces  duidelijke over heeft geïnformeerd – een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren.

 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending/ het laatste onderdeel  door of namens de consument is ontvangen.
 2. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de in lid B vastgestelde bedenktijd.
 2. Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft ontvangen.

 

C – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de Hij zal het product  alleen zodanig uitpakken of gebruiken  als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking  van het product  vast te stellen. De consument mag het product  hanteren en inspecteren  zoals

hij dat in een winkel zou mogen doen.

 1. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid C1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
 2. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermin- dering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

D – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product  zelf af te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product  terugzendt voordat  de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand, behalve:
 6. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of
 7. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de ondernemer de retourkosten van het product.
 8. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot

het moment van herroeping.

 1. 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
 2. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
 3. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
 4. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

 

E – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. 1. Als de ondernemer herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product  heeft ontvan- gen, behalve als de ondernemer het product  zelf afhaalt of de consument aantoont  dat hij het product  heeft teruggezonden.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken.  De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaard- levering,  hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere  methode  niet terug te betalen.

 

F – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig  voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld:

 1. 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 2. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 3. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

 1. Verzegelde producten die om redenen van gezondheids- bescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 2. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

ARTIKEL 19 – Aanbetalingsregeling

(Uitgebreide informatie over de regeling  is te vinden op www.cbw-erkend.nl)

Deze regeling  is uitsluitend van toepassing  op een over- eenkomst op gebied van woninginrichting, gesloten in een fysieke winkel of buiten de verkoopruimte (bijv. bij

consument thuis, op straat of op een beurs). De regeling  is niet van toepassing  bij overeenkomsten op afstand, bijv. in een webshop.

De regeling  is van toepassing  als de consument bij faillisse- ment/surseance/wettelijke schuldsanering van de onderne- mer geen product  en/of dienst geleverd krijgt terwijl hij wel heeft aanbetaald. Deze regeling  houdt in dat de consument een vervangende overeenkomst kan sluiten met een andere CBW-erkende woonwinkel. De aanbetaling wordt  op de

prijs in mindering gebracht door en voor rekening van deze

CBW-erkende woonwinkel. Er wordt  geen geld terugbetaald.

 1. 1. De regeling kent de volgende voorwaarden:
 2. De consument doet een schriftelijk beroep op de aanbeta- lingsregeling bij de SG CBW. Dat kan via www.cbw-erkend. nl, zoekcriterium ‘beroep op aanbetalingsregeling’. Dit be- roep moet uiterlijk 3 maanden na uitspraak van faillissement/ surseance/wettelijke schuldsanering en de curator het onder lid 1b bedoelde bewijs heeft gegeven bij SG CBW ontvangen zijn.
 3. De consument overlegt hierbij een kopie van de over- eenkomst, een aanbetalingsbewijs en een kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt  uitgevoerd en dat de aanbetaling niet wordt terugbetaald.
 4. De consument is verplicht zijn vordering op de oorspron- kelijke ondernemer (tot het maximale aanbetalingspercenta- ge in artikel 5 lid 2) aan de SG CBW over te dragen.
 5. De SG CBW laat binnen 2 maanden na ontvangst weten of het beroep terecht is. Zo ja, dan verstrekt de SG CBW schriftelijk het bewijs waarmee de consument een vervan- gende overeenkomst kan sluiten. Een lijst van ondernemers, zo veel mogelijk in hetzelfde (prijs)segment, is in te zien op www.cbw-erkend.nl. Daar staat ook uitgelegd hoe deze lijst wordt samengesteld. De consument kan zelf suggesties aandragen bij SG CBW.
 6. Bij het sluiten van de vervangende overeenkomst gelden de volgende regels:
 7. De consument overhandigt direct het in lid 2 bedoelde bewijs van de SG CBW aan de ondernemer waarmee de vervangende overeenkomst wordt gesloten.
 8. De consument sluit de vervangende overeenkomst binnen

6 maanden na ontvangst van het bewijs.

 1. De aanbetaling van de consument wordt van de nieuwe prijs afgetrokken maar niet meer dan 25 of 15% van de oorspronkelijke prijs en niet meer dan 25 of 15% van de nieuwe prijs als die lager is dan de oorspronkelijke prijs (rekenvoorbeelden: zie www.cbw-erkend.nl). Het percentage van 15% geldt voor:
 • keuken/badkamer(-onderdelen) en sanitaire producten en/of in verband daarmee te verrichten werkzaamheden;
 • parket, vloerplanken van massief hout, traprenovatie, mar- moleum, natuurstenen- , grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met deze producten te verrichten werkzaamheden.
 • overige productgroepen, die op www.cbw-erkend.nl staan vermeld.
 1. De ondernemer die is vermeld op de lijst werkt mee met het sluiten van vervangende overeenkomsten. Hij mag alleen een vervangende overeenkomst weigeren als hij aan SG

CBW aannemelijk maakt dat dit in zijn geval onredelijk is.

 1. De ondernemer met wie de consument een vervangende overeenkomst wil sluiten, houdt zijn normale verkoopprijs aan. Dat hoeft niet dezelfde prijs te zijn als de oorspronkelijke ondernemer hanteerde. De regeling is dus geen prijsga- rantie. Speciale actie-, opruimings- of aanbiedingsartikelen mogen buiten het aanbod blijven.
 2. Niet onder de aanbetalingsregeling vallen:
 • overeenkomsten op afstand;
 • overeenkomsten met zakelijke kopers;
 • de productgarantie genoemd in artikel 15;
 • het sluiten van een vervangende overeenkomst zonder toetsing door SG CBW (zie lid 1 en 2);
 • het meerdere boven de genoemde percentages.

Er kan ook geen beroep op de regeling  worden  gedaan als de curator ervoor zorgt dat hij of een andere partij de oorspronkelijke overeenkomst tegen dezelfde condities  kan uitvoeren.

 

ARTIKEL 20 – De geschillenregeling

 1. 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Hoe dit in zijn werk gaat is na te lezen op

www.cbw-erkend.nl. Elektronisch  kan een klacht worden ingediend via www.degeschillencommissie.nl.

 1. Een geschil wordt alleen behandeld als de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft gemeld.
 2. De consument kan binnen 12 maanden na het indienen van zijn klacht bij de ondernemer het geschil aanmelden. Als deze termijn door lange klachtafhandeling al is verstreken dan heeft de consument aanvullend 3 maanden nadat duide- lijk is geworden dat partijen er niet uit komen de tijd, maar nooit later dan 2 jaar na klachtmelding aan de ondernemer. Een beroep op termijnoverschrijding geschiedt voor of bij eerste verweer.
 3. Als de consument een geschil aanmeldt bij de Geschil- lencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wil de ondernemer zelf een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie, dan moet hij de consument vragen

 

binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. Daarbij kondigt  de ondernemer aan dat hij na het verstrijken van deze 5 weken het geschil bij de rechter aanhangig  kan maken.

 1. De Geschillencommissie doet uitspraak op basis van haar reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie

zijn bindend.  Het geschil kan ook opgelost  worden  door be- middeling van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt  op verzoek toegezonden  door de Geschillencommis- sie en is te raadplegen  op www.degeschillencommissie.nl (zoekterm ‘reglement geschillencommissie wonen’). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 1. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde Geschil- lencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit mag ook via het Europese Platform  Online Dispute

Resolution  (http://ec.europa.eu/odr), die zal doorverwijzen naar de Geschillencommissie.

 1. 7. Buiten Nederland wonende consumenten zorgen zelf, en voor eigen rekening, ervoor dat het gebrekkige product  bij de Geschillencommissie kan worden  beoordeeld door een

deskundige. Als dit niet mogelijk is, dan volstaat een deskun- digenrapport dat is opgesteld  door een deskundige  van een door het thuisland van de consument erkende geschillen- commissie, vertaald in het Nederlands  of Engels door een erkend tolk/vertaler.

 

ARTIKEL 21 – Nakomingsgarantie

 1. 1. De SG CBW staat tegenover de consument borg voor de nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen bindend advies en een door de bemiddelingsdeskundige vastgelegde  schikking, behalve:
 • als de ondernemer het bindend advies binnen 2 maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd;
 • als een beroep op de aanbetalingsregeling genoemd in artikel 19 gedaan kan of had kunnen worden.

De consument moet binnen 3 maanden na het verstrijken van de termijn waarbinnen de ondernemer het bindend advies of de schikkingsovereenkomst moest nakomen, een schriftelijk beroep hierop doen bij de SG CBW

(via www.cbw-erkend.nl).

 1. De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie als – voor- dat het geschil in behandeling is genomen – sprake is van:
 2. faillissement/surseance van betaling/wettelijke schuldsane- ring van de ondernemer;
 3. feitelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. Bepalend is de datum waarop de bedrijfsbeëin- diging in het Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de SG CBW de feitelijke  bedrijfsbeëindiging aannemelijk kan maken.
 4. Als de commissie een ondernemer zowel verplicht tot betaling als het uitvoeren van werkzaamheden, dan zullen eerst de werkzaamheden worden uitgevoerd alvorens de betalingsverplichting wordt  uitgevoerd, ook al vermeldt het bindend  advies een andere volgorde.
 5. Als het bindend advies de ondernemer verplicht om een product terug te nemen, dan moet de consument daaraan meewerken  en de ondernemer tot terugneming in de gelegenheid stellen.
 6. De garantstelling is beperkt tot € 10.000 per bindend advies. SG CBW verstrekt deze onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan SG CBW

overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.

Voor het meerdere is SG CBW verplicht zich in te spannen om ervoor te zorgen dat de ondernemer het bindend  advies nakomt. De consument wordt  aangeboden  zijn vordering voor het meerdere ook aan SG CBW over te dragen, waarna SG CBW op eigen naam en op kosten van SG CBW indien redelijkerwijs mogelijk de vordering (eventueel in rechte) zal verhalen.

 1. Als sprake is van een situatie zoals omschreven in lid

2 nadat het geschil in behandeling is genomen,  dan is de nakomingsgarantie beperkt tot

 • € 2.269 voor keuken, badkamer of sanitair en daarmee verband houdend werk
 • € 1.361 voor overige producten/diensten.

De laatste 2 zinnen van lid 5 zijn hier ook van toepassing.

 

ARTIKEL 22 – Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing  zijn, zijn onderworpen aan Nederlands  recht. Als de consument gevestigd  is in een ander EU-land dan

Nederland  en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.

 

© INretail, Postbus 762, 3700 AT Zeist